תקנון החנות

הצעת רכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

  1. כללי

1.1. מבצע פעולה באתר, לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2 רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את העסק כלפי המבצע הפעולות באתר.

1.3 בעלת האתר הינה מקס פטס מרחוב (להלן: “העסק” ו/או “מקס פטס”).

1.4 מקס פטס שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5 “הגולש”: הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים “גולש ” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.

  1. מהו האתר ומי עומד מאחוריו

2.1 האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: “האתר”) המופעל ובבעלות מקס פטס. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים.

  1. הזכות לרכוש מוצרים באתר

3.1 רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 16 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

3.2 מקס פטס רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן “המוצרים“) באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מקס פטס רשאית למנוע מהגולש לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2.1 במידה והוא מסר פרטי זיהוי או תשלום שגויים.

3.2.2 במידה והוא ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במקס פטס או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.2.2 אם כרטיס האשראי של שלו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  1. המוצרים המוצגים באתר

4.1 באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים.

4.2 בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.

4.3 קישור באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא מקס פטס באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

4.4 מקס פטס עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, מקס פטס תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה מקס פטס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. לחלופין רשאית מקס פטס להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. מימשה מקס פטס את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

4.5 כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של מקס פטס.

  1. רישום באתר

5.1 בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולש להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמה, טלפון וכתובת מלאה.

5.2 על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולש מחויב להזמין את פרטי כרטיס האשראי או לציין כי ברצונו לבצע איסוף עצמי מאחד הסניפים של מקס פטס

5.3 על פי חוק, הגולש לא חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם לא הוא לא מסר את כל הפרטים המבוקשים הוא לא יוכל לבצע את הרכישה.

5.4 מקס פטס מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

5.5 מקס פטס שמורה הזכות לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ חוק. מקס פטס רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו למקס פטס ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

5.6 כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי מקס פטס או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.

5.7  מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי מקס פטס הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי מקס פטס ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

6רכישת מוצר

6.1 מקס פטס מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי ללא מגבלת זמן או כמות.

6.2 בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה מקס פטס שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת ולתת הנחות בתנאים מסוימים.

6.3 תנאי מוקדים לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.

6.4 היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שנמסרה בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לקניית המוצר. כמו כן, תופיע הודעה על ביצוע ההזמנה “בהזמנות שלי”. כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי מקס פטס בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

  1. אספקת המוצר

7.1 אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים ו/או בהתאם למה שכתוב בהזמנה.

7.2 זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

7.3 משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה של מקס פטס.

7.4 מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי מקס פטס ועל פי שיקול דעתה. למקס פטס שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחויב בדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של מקס פטס.

7.5 מקס פטס או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמה שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, או כל עיכוב בגין צד ג’ שהינה חברת המשלוחים. וכמו כן פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית מקס פטס להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

7.6 דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי מקס פטס.

7.7 בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים. במקרה של דואר רשום על הנמען לעקוב אחר המשלוח ולהגיע למיקום לאסוף את המשלוח.

8תשלום

8.1 המחירים המוצגים כוללים מע”מ על פי דין.

8.2 הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

8.3 חיוב הלקוח יתבצע ע”י מקס פטס וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש.

  1. מדיניות החזרות

9.1 זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה, תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לתנאים הבאים:

9.2 מקס פטס שולחת אליכם את המוצרים לאחר בדיקה אם התגלתה אי התאמה באספקת המוצרים, עליכם להודיע על כך למוקד השירות תוך 24 שעות.

9.3 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה כשהוא ארוז וסגור באריזתו המקורית, שלם ותקין ולא נעשה בו כל שימוש, בניכוי דמי משלוח.

9.4 ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה- מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

9.5 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

9.5.1 מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/וא לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק (“טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן).

9.5.2 לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

9.5.4 טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

9.5.5 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח באחת מהדרכים הבאות: עצמאית לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה, בדואר רשום על חשבון הלקוח, או על ידי שליח מטעם מקס פטס לבית הלקוח בעלות 29 ש”ח שישולמו מראש למקס פטס, וזאת לאזורים שאינם עולים על מרחק 30 ק”מ ממקום שבו מקס פטס מנהלת את עסקיה.

9.5.6 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח.

9.5.7 בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, ובכפוף לכך שהמוצר חזר לחנות עפ”י סעיף 9.5.6, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי עלות דמי המשלוח.

9.6 בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות המפורסם באתר למענה מהיר בשעות בפעילות כפי שהן רשומות.

9.7 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פניה אלינו בכתב בוואטסאפ או טלפונית למוקד השירות שלנו בטלפון המופיע בדף הבית.

9.8 באם לקוח קיבל את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לחנות תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על חשבון הלקוח, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות אל עבר הלקוח.

9.9 יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר שהוא ארוז באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

  1. ביטול עסקה ע”י מקס פטס

10.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

10.2 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

10.3 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו.

10.4 אם יתברר לחברה כי הרוכשים עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

10.5 הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בכרטיס הלקוח בעת ההרשמה לקניה.

10.6 אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית מקס פטס לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. כאשר בוטלה מכירה כאמור מקס פטס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

10.7 מקס פטס מתחייבת כי תפעל , בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הרוכש עקב כשלון תמורה מלא, לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

10.8 באם מקס פטס לא הצליחה לספק מוצר חלופי הולם, יושב לרוכש מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל , ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח למקס פטס הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

10.9  אם הוזנו פרטים שגויים או לא מלאים בהזמנה על ידי הרוכש רשאית מקס פטס לבטל את ההזמנה.

11סודיות ופרטיות

11.1 מקס פטס מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של מקס פטס ולא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

11.2 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של מקס פטס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מקס פטס יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מקס פטס

11.3 מקס פטס שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מקס פטס תהיה רשאית נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

11.4 מקס פטס שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני מקס פטס כי אינו מעוניין בכך.

11.5 מקס פטס לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

11.5.1 אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במקס פטס או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מקס פטס.

11.5.2 אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי מקס פטס לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

11.5.3 אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם מקס פטס או מי מטעמה.

11.5.4 אם התקבל בידי מקס פטס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

11.5.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין מקס פטס

12אחריות

12.1 המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד מקס פטס לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

12.2 מקס פטס אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

12.3 מקס פטס מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

13אחריות במקרה של אי אספקת המוצר

13.1 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד) מתחייבת מקס פטס לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת מקס פטס.

13.2 מקס פטס תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא למקס פטס אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא למקס פטס הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.

13.3 היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב למקס פטס את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו על ידי מקס פטס (לפי העניין).

13.4 מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

  1. מדיניות משלוחים

14.1 מקס פטס תעשה כל מאמץ לשלוח לבית הלקוח את ההזמנה תוך 3 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, חגים וימי שבת) בכפוף לזמינות המוצרים ואזורי משלוח במרחק עד 30 ק”מ ממקום שבו מקס פטס מנהלת את עסקיה.

14.2 במידה וכתובת הלקוח מרוחקת מעל 30 ק”מ ממקום שבו מקס פטס מנהלת את עסקיה, תהיה רשאית מקס פטס לגבות 35 ש”ח עבור משלוח בדואר רשום או שליח עד לבית הלקוח – על פי שיקול דעתה.

14.3 זמן הגעת המשלוח יהיה כפוף לזמני החלוקה ככל שיהיו של דואר ישראל. על הלקוח יהיה להגיע לסניף הדואר המשוייך לכתובת שציין בהזמנה על מנת לאסוף את הזמנתו.

דין שיפוט

15.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.